Ηχώ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ηχώ

Ηχώ-22012019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

22
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13801
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
)ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
1,5€
Τ;21038Ι77οο-21038177Ι6-2Ι038Ι7737 F:2103817331-2103817281 E:iho@otenet.grW:www.ih(Hlin.oprasio„.gr
120 για
οφειλέτες του Δ
ι". όψη
οι πληροφορίες
νέα αρχή
Το
αλλά
Με τις θυσίες
τον ελληνικού λαού
το Δημόσιο χρέος ιωξή0ιΙΚξ
Και έφτασε τα 335 δισ.
έξοδος
έξη
Και
της
20
ς μη
της H
(Est."
το 30
(ΑΕΠ).
M RB
της
Τύπος
Alpha Bank
2018, ι
F.,Vl A
O tn . "όμη η _ 8
Στα 9 χρόνια των «μεταρρυθμίσεων»
που μας επέβαλαν ΔΝΤ και Ε.Ε.
ο Ελληνικός πληθυσμός
μειώθηκε κατά 355.000
Και
Υγιεινή ς
στο lwvtlMto Δ ημόο ας Υγείας tov
ΚΟΙ ΟΠΙ
δΙ_Τς
ΤΟΙ
στη
κοι Το κι"
ι μία
μ τροο ωηκών
ΠΙς
O MllE,
*ΙΙΙ
Ι Ποι
η ΚΠΙ η
ς OTOV
ΚΙΙΙ KOlWiVlKt\
νή . ΟΙ
ΤΙς
κατά 91.207, ev.» t" 2017 ΟΙ
από
(791)
Π) 2017. π
ΤΟΦ "Την
(2.141 ι.2@3
ς), κοι

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο