Sportday


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sportday για την 22-11-2020

Sportday-22112020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sportday πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Sportday

Οπισθόφυλλο Sportday-22112020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

AIKEL TON TANABHNAIKO TO ANOTENE MA, AOOY 210 B MEPO2 EXAZE ZHMANTIKEZ EYKAIPIEL, ME KOPYOAIA AYTH TOY MAKENTA NOY AZTOXAZE NPO KENHZ EZTIAZ! Sporli FOHMEPIAAIEONH 20-22 O MOYPINIO TONATIEE TH 2ITI! O Sport Day KYPIAKH 22 NOEMBPIOY 2020 1,20C Ap. piMou: 4.710 AMOIPPONO T0 NIEPMII METOYL EPYOPONEYKUVL» NA KANOYN 0,TI 8ENOYN ZTO IPATO MIZO KAI TOY2 lIPAZINOY» ZAONZ ANDTEPOYZ 2T0 AEYTEPO OABQMENOE KAI KATAKONOE OAYMNIAKO ANTEEE 2TO B KAI ME THN TKOAAPA TOY OOPTOYNH (21 ) EINAI IPATOE 2,510 oixim ERO PADOYN:r. XEAAKHI, r. MAZIAL, 0. AEEANAPATO, N. IAPIAHI, Mn. NANAZOrAOY, In. rPOMHTIAPHI, K. rOYAHI, n. NANAMAKAPIOL, EY. TKOrKOYAHI NAOK1 AEK-1415 sUPER LEAGUE1112, 16 KAPEIA TPIETIAZ VAXNEI PYBMO 2 KAI TPINONTO Super Mnába Live ETOIMO TO NEO ZYMBOAAIO HENOTH eENE, ET AO OTPA THN AEA (15:00, NS), NA BPEI ME RIEPINI ITON NAI (19:30, NSD ME T TAR ATHMATA ME XIMANZKI 2THN Ano2TONH NauAodhnednppou KAvLvnç Kateapog MEOADITI-AEK 66-87 NEPINATOZ ME NOAYOONIA IPOMHOEAE-NAOK 83-80 ME EAMHNIKH ZOPANAA 15NS2E) EGA- 23-25 Inpepo oc 22.50.

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο