Το Παρόν


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Παρόν για την 22-11-2020

Το Παρόν-22112020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Παρόν πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Το Παρόν

Οπισθόφυλλο Το Παρόν-22112020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

AnoKáñuun EEA 10 2TÓXOG, n noñüpEpvn vúpn, n karáñnyn tou Kévrpou ApxiZei n KataßoAń tns unviaías Oi úuvoi XpuOOXOIÖN, 6ógns yia tnv npotn KatOIKia mpoáyycioç ouykußépvnon; Avieeto to KapauavAixó orparóneőo H em6ónon tOu Anuoolou apxiRei anó to 90% tmc 6óonc via to a tolunvo, ucóvETaL GTO 80% to B KOi néorEi oro 70% to Y TO TAPON protoselldaefimeridon. gr URS KopVELIÍS KYPIAKH 22 NOEMBPIOY 2020 AP.OYA. 1.464- EVPO 2www.paron.gr OAPPAAEA Tr E 5,7 610. 6oñápia nóvtape n etaipeía tou rouópev Mriápet oe 4 papuaKEUTIKÉS Ztov tZóyo twV EUBoñÍwV n avepúnivn Zwń... Ta Kpáu, wç Euponaikn Evoon, npénei va dianpayuateu8oUV tnv tILn tou EĻIBorliou KaiI ÓXI OI rhoTapxOI =-KEpbOOKÖNiO, nou ÉXOUv 6EÓ TOUÇ To xpnjia.. KEI ptaoaue. avoponivn on va yivEtai goto tOu otnv tun tou E0AIOU. KoUT npB n navónuia ous ueyáss oap- phos oniéaurn yns os olóKnpo tov nAavritnKauia «óuvaun nupós» 6 éxei unopéosı éos Bc oniti tns fns va un xtunnosi nv nópra rou paKeUtuKÉs eraipsies tns oIKoUuévns. Oúte. ónou va unv éxei efanko8ei. Kai n Thtnan yia rúpa va avakóvei tnv npoćkaon tou 1oú, nou aðioraKtos ExBpós, nou uÉxPI TÚpa ðev ótixvEI ouupovia va eixav Kávei ue toV Kopovoio. AEv EußOAiO auEavei anó tn oiyun noU Kaönuep bEV Kavei biaKpio6IS.. Me tous yiatpoUs va o va unox@ptl.. Na uevEI ano nupouaxika... E anokAcierai va éxouv Kaßopíoei kai to... no- vá noAAanàaoiáčetaio apißuós Tov ouvav- vOuv uépa-vöxta m uáxn. fia va oógouv oÉS. ponv uas nou ntproUv OTa xépia tou aši-Haunan tou apijuou tOv áruxv ouvav NEXEIA 2H 2EAIAA 2 Mpa va 6s KaI n EkKindía Ta Tou OIKou tnş. Zto éñeoç tOU KOPOvoioú n xúpa - Augávovtai payőaía Kpoúouata, eávatoi Kai öiaowñnvoUÉVOI To ueyálo enoúknual Mon oe 9 xpovi ywy 50 rdrorikNoÁOcr! KATAETAEH 1OAIOPKIAE Toún n epnuepiőa éxsi orabei os óAn n 0- bpoin tns KoVtd otnv EkKAndia, eruonual- VOVTas oias návta anopáeis KaI EnuAoyÉs nou nnoero nooas eukovés ndowin 7 Aoúaa n Bpáon tou TAlnEA-tOu Ta- ueiou tEnOUAnjiatos ns ongoo piouOas, YIa va to nouie ue anAa NOyia 2ta Evvea xpovia ons tou Kai ti bEV & avia Kas Kade aMAo napa evioxUOuv tv EVO unta. Kal Ol EUBUVESpapUvOUV Uvnyeoia, Dnas Aro pius yavKaies va tOv xooo, o onoios paKÝs. es a- vti nivakiou 2UvOAIKC, HEXDI tny 1n iouAIoU EYIVav bU FONGOUKOnoinoeisEnoUNnpaouiv ou anoteEltO KatdouyO TOU HOtOU OE OUOKOAES OuyuEs, otav avaditel Kanou va aKOULnnoel. 2UyKEKDIUEVa. yia va unv ta tExaoOU E, EKIVTIOav uE ta 14 nepiepeiaKa aE- poopojia &Évavu 1,2 6xo. EUp KaI nv ené- toxovtau anó auuneonooés nohev s E tOUS AOyous ano tOv ausva.. ou bsv ou 5abicouv uE HETpa ta ornoia exei Enßanei n llo As@voús AepoAueva ABnvav ue 1,1 na. EUpD, tnvnannon toU 34o tOUOAHE A o 0 Ynó karáppeuon to EVIKó ZÚGunua Yysías Ayvwoto avKaI nóte Ba ap6sí to lockdown Okes 01 sAníbss ara syßóka ECANi6a 12 tOU KÓOuOU nou Ze h 6oukeúe otn xúpa uas, Yia thv avTuetorion twv avatponov nou EXEI npokaAéoEl O KOpovOiÓS. tOu 5% tou OTE e 282 EKat. Eupo, tOu ZYNEXEIA ITH ZEAIAA2 EYNEXEIA ITH TEAIAA 2 Maúpa Xpiotoúyevva ka IpwrOxpoviá ea Kávouv ®ouOKÓVEI to yalážio cúga» tDV Gnoyonteuuévav Me mv avoxh BepoAlvou Kau BpufeAkáv KAupakóvei us npokAÁosIS wRud ns BAdias Bproyi KOKVEIO úopa yia tnv sotiaon.. Me to 6óyua evóuos kai tágn» npoonadei va ja(cyei tOUS OeğIOUso Kupiákos OTopit Eópos KatmyéMei evunoypáqus 2öonya kAentoKpatias Éxci orhae o mpoêunoupyós tns Ouyyapías Anó 6,06 Oo. cupá rnou ńtav o Tğpoç to 2019 éxei nepiopoti ora 592,73 eKaT. Cup Ti 6a yivOUv O1 225.089 EpYaKóLIEVON; I Iç 6a 6peyjouv ti OKoYEVEIES tOU Toinpas: Anéruxe oe óAa o MntooráKns EV paivETai va Kavouy yioptes ta uCyalyá ns eotiaons. MIKpá Kau ue GnatdnpoinvuoUV OU 0EV Na unv tOv apnooUje va napei aváoa, to uhvuua ms Koupouvóoúpou ata orEAExn tou 2YPIZA apoUV onuepG oxO D nloios oBarai my Ubuvn tns soTaons, ano tov onoio coUv TIS O OEVS to0s, Ka ONO EKEVOnoU ro oaeoRioeru Tou MIXAAH KAADrHPOY pONATOEs Kal npotEpaioimtes Tnc MTOA 080pou Noious svoxAsí n Dápn rsvvnaráá Opyh on Xapiláou Tpkoúnn yia us onueVES onuoOKOrinasis XeA 4 OTo tpaneG. 2Iv idia joipa pe ta soua p tiv Kau ta KapEvEIa Kal ta çaxa EEA. 5 «Salus patriae suprema lex esto» (YriEprato ouoç n d0upa tnS Tatpious oU ANTINH 1. APTTPOY oagid KaI OataoooE AvOvtas KCanOid yxoUAa O enDxepnOEIS OtOV KAaOO TOv Unn P M TOLS TO 2019 va qyéoxetau EN.8 Efgaots oTo ópio «KÓKKIVOU» GUVayepyou ouyxpova npoBAnuato H Kurpoç XEL 1oXupouUS OUaXouÇ Kai unopel 3 DiaEKaTOHuIa dvBpanoi OE prwxés xúpEs oEv 6a nopéoouv Va npoyineUTOUV TO 8pONo 2020 o KÚKos epyaoiúv rav 884.076o ms eotaons: To 2019ocpyacoueVO vOUV OUvOIKa ta 300.000 aroua OU TEPIKAH NEAPXOY SIaKUBEpvnon nou AETOUpyEl OuYkEVtpwtIKa, HE OUVD AH e o wO rOLL nO Ka uaği ue ta uéAn tv OIKoyevEKV TV KUpie npbunoupye s 6a ioei, 2EA. 1 GIvoú tTpou. Nlóooi 6oukeúouv otov KAá tO1OKtntv nou fondáve unopei va ptá Aioko Ba byákei atous pouous; 1OATIK Kateuvaouou, OU AHMO20ENH 2Tha.u 1O toU KattaAlouioU EXe Tou AEONIATOA Bn ExBem Evaxuuévnç Errortela Tou NiRUT 21PRBENANH. 2EA. 10 Tuntikh arnoo0an 8AArvKTIS UmKOÓTmtoç Tou ANTONH KABOYPA Acúrepo lockdown 8a páker opiotiká AouKêTO OUS EIKeIphoeIs Néa áurin levtauepńç yia to KunpiaKó 2EA. 10 12 COVID-19: Ka Tion 2A. 100 Tou AHMHTPIOY KOYBENA. 7 NoeuBpiou 1973: EMII- Ktipio T KIVn Tou oANH X. 21ANOY . 2EA. 12 To Aae n BTEAKAH Lpoopata etyyENIOd ano avunapaBEOns OKoua Kai aVaeOa0, EIval Evas npO0BEtOS AOyOs va OV TOU UHE npoBeon yia O KUnpiaKa KOUUOTa os npos to EIVal YDarnto. nAiorara GS EunpooBetn TevrauepoÚs AáoKeuns ya to Ku- nou npopopIká avéyvwoe o T oto avaykaiónta, kxa0us o1 ouvoLIAiEs OakO, KatO to nporuno toU rans eivo nsJuns iouVOU ZU17 t0 oto Crans Montana kateppeUOaV MOntana KnoootoNnsOU rans oana n auro nou Kate Aoyu ns otáons tou toupKou YITE Aughonkav Katd 3,599 6i0. sup@ o1 opeiAES onv Epopia 3.867.892 popoAoyoupeVOI antiAoUvtai pe KataoKEUBIS ZEA 12 OL nACIOtnpiaoyous ynAEKOUEV@V Hepav kai va Ouos oi Öiapwvouvtes ws npos nooL va Fexágoy TO néu e pos MAPINOY ev Yunoeis Ka unóév otpareuuata , ŽIZONOYAOY O sY y UO UN po N Va lap ona autá, o T tOU OHE, onv EKGEOn toU, nou akONOUIO, LEA. EpxEtai nAnggüpa véuv aKÓKKIVOV» oaveioV. ZEA. Zeh. 14 fa aðuekooa tou Kopovo Ou nONYKAPTIOT ADAMIas A. ANLuoç Bapns-BoUAaS-BoUAIayuevns KÍVIO KCU to nAaioio tuV ÉJ onEKAN nAaioio tou YIa va unv unapxoUv ogaAbnuoKOaTy TouK. IKOUUEpEs. pepuriveieS. Otav aNOTG ou dOKn otáon Kai Eneppiye tnv eutuvn s vwotOv, to nAaiio tou TEAEOEI KaI tn paon oianpaYuaTEU pge o upenbov uwukEevG Ospe &vv apoOpiotoaw EEK INUpou NIANIENNU 2EA. 16 YNEXEIA LTH ZENIGA 14 ia Araßdots ous Covid test oe óÀo to npoowniKÓ tNs EPT cpo to Cosmote History Ef eKat. eupá orous epyažouévous tns npónv X. K. Teyónoukos 133.354 01 Anginpodeoues aItngeis yia kupies guvtageis! Zra 608.164.302 eupó n óanávn tous rTOAOYESKatéBacav 250 «neipatıKéS» IOTOgEAloES Mnaivei ovOv avtayoviojo to Makedovia IV EEA. 14

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο