Χρήμα Week


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χρήμα Week για την 23-02-2021

Χρήμα Week-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χρήμα Week πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Χρήμα Week

Οπισθόφυλλο Χρήμα Week-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

t.812/TPITH 23.02.2021 XPHMA WEEK EBAOMAAIAIA HAEKTPONIKH OIKONOMIKH EOHMEPIAA Editorial OIKONOMIA «Evas piños anó ta naiid» Evas yv@pijos anó ta nañiá, uno0- otnpikths tns Enfabas ota buokorla Mia eyáan Emiotpopn xpóvia tov uvnuoviov, o Mápio NtpáykK, Eniotpegel Otnv EvpiKn OKnVn tns xEiuacouEvns Euponns H eniotpogń tou Mápio Ntpáyki atnv KEVTpIKń aKnvh tns Euponns éxei aKopnioei xauóyerña otnv Eriába. Oxi uóvo eneibn unñpše 1oxupos piños tns xopas uas Katá tnv enoxh tov aKinpov vnuoviov, añiá Kai eneion eKtiuátai óti unopeí va ouvEIopépEi 8etiKá otnv napoúoa 6úoKoñn auyKupía nou Bióvei n Euponn. O Mápio Ntpáyki enioatpépei, authv tn popá, éxovtas va diaxeipiatei éva aKÓun nio Bapú oikovouiKó npó- Binga (aUTÓ tns ltarlias). 2e ia nepiobo Katá tnv onoia n hpiotiv AaykKapVt Exel eneKteivei to PEPP pExpi AroPEX i «6cíxvouv» o1 leading indicators Kóvtpa otus npociðonoińoEIS apKETov avarfutav Yia xpnuatiatnpiakn «pOUOKO» KaI KIVÓUVO iains biop- Gons, O1 nponounoi OEIKTES napane- tOv Maptio toU 2022 (Kai Bnenouue), ono Kai nepio aótepes xúpes Čntoúv aññayń nopeias tns Eupónns, 1OXUpa think tank KOI npodoniKOtntes eyelpouv Beua uEpIKns bioypapns xpeoUS Kai n eteniign tns navonuias doyo Covid-19 avoiyei Eva «napáBupo» oto evbexóue- vo biEKOIKnans ueyarlutepns bnuoaiovouiKns eUErliEias Kai yia to 2022. Ev to etagU, o1 xpnuatiotnpiakés ayopés auvexičouv pnouv oe OUVEXIOn tOU Dul maket XPHMATIZTHPIO PEúga Kai táon yia Aíyous H ayopá deixvEr ia did8ean oUOTohs ota tpéxovta enineða Kai KivEftai nio eniñektIKÓ, XWpis tnv avobiKn tous nopeia, foyo tns unepfariioudas peuGtÓtntas, ge tnv eyxopia ayopá auoißaiov Kepa- va Eivai etoiun va avauetpnBel pe iaiov va npoaßienei oE EIGpoÉs ávo tou 1 biO. yia to padiKES avtiotadeis n otnpigeis 2021. Tautótnta tköogns Key Account Manager PANTO MANDAorAOY revinÓs dicuBuvths Aicu@uvths ZúvtaĘns ApxiauvtdKtns Zuvtóntns KYPEMA nETPoY hIN2 TANIIND2 0YZOYNH2 AP102 UN2TA ouzounis. k@ethosmedia.eu Konstaschris @yahoo.com petrou.ke@ethosmedia.eu gelantalisk@gmail.com manologlou.r@ethosmedia.cu .M. TENANTANI ethos oOO E0S MEUIA S.A. | AuoiNpOtous b4 | Kanfibta 17674 |:210 998 49 50 anns-preSnoseaid.tu, Www.banns.com.g

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο