Των συντακτών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Των συντακτών για την 23-02-2021

Των συντακτών-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Των συντακτών πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Των συντακτών

Οπισθόφυλλο Των συντακτών-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

AH ITO AR Onpútavnç TWV MAT Htav ia ciprvixr, ouugokIKrj KaTáAnun ON.anadvou napeőwoe. npoAnrtKá gi otnteç toU otv EAAZ. ptNEC OVEKEVa anokaAUNtRO EOUtEpixo poitntuv EEA. 20-21 HEKTEREEH THI EIPHNH =HEOHMEPIAAA EABBATO 27/2 pitn 23 deBpouapiou 20 Etoc 90/ Ap.oulou 2.443 TON EYNTAKTONN Onoioc ckev@epa oulMoydra ovAoyttai xalá: Phyaç-1790 EnYPO KOYZINOIOYNOE ANEEAPTHTH YNETAIPI2TIKH AnorEYMATINH Eo HMEPIA A WWw.efsyn.gr YnoOETH NIKHDOPIAH YnoOEXH AITNAAH: 70 XpOVIa HETa tny EKTENEOn TOU TpuTOuápTupa tnç EIPHNHE E KATAZTAZH NANIKOY TO METAPO MAEIMOY VAXNEI OAO AIADYTHZ NuxoU NUCnpopion, evoPuEvro ya ENIXEIPHEH TAPANAANHEHE tnw ka tn Gpáon tOU MAZI METHN Ep.Zuv. TOY ZABBATOKYPIAROY EPNTOrAr ArnEIAES KaL Kayovia HE aEpovautIKÉç aoknoeIÇ OTO Auyaio EA. 13 EYZHTHEH npo nuepnoiaç Siatágew Otn BouAm oe Ertineðo TtOAITUKOV apxnyov, tnv leutn, čntņoeo mpwbunoupyóç ETOXO, Ót»g Tov npooőiópioe. n Apiototehia NEAóvn, va... anoñoyneel oZYPIZA! Kupwosuxáőt oE BapoçS tnç Pwoiaç artó tovç «27» yla tov Naßáavi METPAEI ANTIETPODA 0 XpOVoç artotouns Tnc Aivaç MEvò@vn, EKTOÇ Kabp0u Yia tmv pa n Avva lavaytwtapéa O AA. KOYrIAZ EYNHropOE TOY AirNAAH, TapaitjênkE o N. rEwpyourÉaç ETO MIKPOEKONIO MKO, anÓ Haptupie YEITOVV tOU KatnYopouuEvou SiapwvieG. KaBuç ot rtapaoodiaKo avtipoUKOt Etaipot-ONGvia Kato EITATTEAIKH EPEYNA YLa Seútepo neorouó nieoav yıa tnv EnußoAn KATpv KpoEw, aNAa Oto tEMOÇ WG GUvnBwG.. vIknoav otEpLiavot EYPIZA Errtá Kpioua EpotnHaTa yia nv unóeEon ALyváon AAEEHE TEINPAE: ETuKOiVviakó réxvagua n oučntnaon Otn Bour EA. 4-5,10-12, 40 2EN.4 KENTPO AOHNAE Ta stouoPporta ktipia átoaAa Katappéouv (EvioTE Ka Távw dE KEDáAIa) ZTov paKó tng «Ep.Euv.» ZEA.3 HOYEKA» TESLA nepiooóEpa KEpön anó To bítcoin Ttapá arnó ta aUTOKivnta AHMHTPHE KOY@ONTINAE Tpa Kal anepyia 5ipaç! Ea. EA.17

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο