Ελεύθερος Τύπος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος για την 23-02-2021

Ελεύθερος Τύπος-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος

Οπισθόφυλλο Ελεύθερος Τύπος-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

EYKAIPIEZ TIA KEPAH TpoßAÉYEIS, CHAMPIONS LEAGUE 32 ME IEXYPA OABOPI OENEYOEPOX LUITOC AINTX0BN Vs OAYMTAKOK AEPAE POKPIEHE EUROPA LEAGUE ME EKNAHFEE 182 MATE OABOPH nA TO Tpitn 25 deßpouaplou 2021 -Aprðyd; oUMMou 3.288- Tun 130 E- www.elefther estypos-gr 01 ANOIEIATIKEE MPOKHPYHEIE MPOEA HUEON ADO TO AXEN AYEKOAEYEI TO NIBANO ANOITMA APAZTHPT0THTON 1.208 HóVIpoi pE 4 vÉOUS OiaycoVIOuoUs YYHAA TA KPOYEMATA, IIEZONTAI OI MEO Mivua e avtiopopn Epnon D A 2e 8ipovç, epupépeiec, EDKA, puAaéç Olec ot béoeiç avá eidKÓTNTa Kai popéa oTazpogóvTa yia roue UTOYynpiouç ArrioGeiç Topa yia 1.505 poalińyeiç oe Yyeia, OTA, EA.AE., OIIEKEIME 2EaE2 b,23 e 1AIKO EAIAES ANAAYTIKA OI HMEPOMHNIEL lóte TAnpovovtai gUVTáseIç Kai ettðóuara MAEIMOY: nPATOOANHI KAMMANIA XYAAIOTHTAE AnO ZYPIZA = 2ENIAA 28 An0 «8YMA EnNEYH AYPIO AnOAorETAI O KATHTOPOYMENOX THN YOBEH IHE KarayyeAia Kai yia 3TNPOvO ntocoó KAI NEEE AE KTIKE POKAHEEIE ANo EPNTOTAN 0 OAKEAOL LE H. TIA XAIKAMH IIévTe avapopeç yia detouaAikn TapevóxAnon TIAnOaivouv o púprupec KaTá Aiyvđðn NAP EMBALH EIP., ATATHAAKH Aikaotiki épeuva ya aouvódeura poopuyóxoUAa 5 XEAIME PENOPTAZ IIAEEI KONTA ETH AHMNO TO «T2E2ME» 2EA 6-10 i oučitnoav ou YE ug MAPIO XEZONIA ETON NAO O KPOATHE ZTAP TOY NBA EAIDA S5 2ENAEL14

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο