Η Ώρα της Φωκίδας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Ώρα της Φωκίδας για την 23-02-2021

Η Ώρα της Φωκίδας-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Ώρα της Φωκίδας πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η Ώρα της Φωκίδας

Οπισθόφυλλο Η Ώρα της Φωκίδας-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

H TNS PuUKÍGag AveEáptnen Hueprhoia noaruh Eonuepiöa tnç oukióac- KaoöiKóc 7766 Toftn 23 oeppouapiou 2021- Etoc 160 ApIĻUÓC (PÚAAOu 3606 Tuń 1 Eupáð Aaoovoun To uERoç tOu AE. TOU OWKIKOÚ Avtúvnç Aayvoupávnç ue apopuń tnv npótaon tnc Kußépvnon yia to Zayopákn tovíğEI n Eno 8Ev EÍvCIl CVEgáptntn VICtÍ EnnpeáZETal dnó tov BKGOTOTE 1Oxupo» (OEOn, AEK, NAOK, nAO) KATZAPEAH . 10ANNH omg AaoIKót Xáptec AvTLpphoi wuLHaz LimaoruRE gayioagov EnißeßaióvEI ÓTI OE nEpíntwon noU EnCvEKKIVioEl To npwTáeANUa őúoKoña 6a oupuetáoxEI O DUKIKÓÇ 22650 23821) Ku E973 733623e-al bo@daionoi.g zen 12 OROKAnpvEtai aúpio TEtáptn n kapavtiva oto önuoTIKÓ KaTáotnua AeRpóv O yayoG, n knGEid KaI OI tpEIG voanAEUÓHEVEG Ot. avtioiuapxoç tnç AE. NapvaoooÚ Baoiançc naváyou tovižEi yia tnv anóðoon tnç önjot Knç apxriç oTa épya "EKCVE KopOVaa TI anavtá n CivtiönuapxOç K EEVKOUVvn yia to yáuo otiç 6 DE- )EACOOL Bpouapiou HE ZEUyápi anó AOuOKO Ka Aápida. Ynnp Eav Kpou guaTa do nepißáRRov Tou yaunpou KATOIKOL & tOTODUZ tO ORóvKCV: "BpÁKOuE ERRInnç HERÉTNn -AnapieuEí ta épya nou ápnoe oe eĘÉRIĘN nt. 6n- HotIKN apxn otn A.E. nap Vaddoú ta onoía tovížEI Kai tnç vUpnç; óTi npoxopoúv, av Ka KIvõÜVEUOav va xaeoúv- ia tov vuv avtiönuapxo K KoUoouAa tovičei ótI :"uE XTÚnnoe npoooniKá Kai OIKOYEvEIaKá." Kai oe oxÉon uE Tnv anóőooń tOu: " öEv ÉxEI aqpÁoEI BUeIOuEÉvOG OTU xpÉN o nAavitng - Eta 281 tpIo. 80nápia to nayKóouIO xpÉO épyO...óTI....snÉñsĘs tn aiyoupiá tnç Kap KAaG" TeR 6 &7 MEPMIPHE XPIETOAOYAO0E Boookayog- ftpbokovnokeyog Ana AEGEAN NIKOE I. KOZAPHE XPYEOYAAr. MANNA MEPAITKA AAEEANAPA AVTipphotiç Aaoixiuv Xapruv |Exdtociç ouOEpunvelag nPATHPIO KAYEIMON-AIANOMH NETPENAIOY ZanvaV 33 AMOIEEAA wA I Tkuovag 8 1Aauia I Kv: 6932 37339 le-mail: c.mermiris@gmail.com T. 22650 22500 KOAOBATAE & MHTEOnoYAOY K. 6975722484 Aupiddd t. 22650 23007 -22650 20288 KIV. 6944618901

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο