Πρωταθλητής


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωταθλητής για την 23-02-2021

Πρωταθλητής-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωταθλητής πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πρωταθλητής

Οπισθόφυλλο Πρωταθλητής-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

hOKKIVoSDPIA MOY, nOKKO AMAPTIA MOY paTaBTiS "Epra Kau nuépec tou anapabeKTou IidmponoukoU 0E apoç toU UAuniokou, uno Tv avox tou KAGTEvjineoyk KaI tngUE pin 23 xbpouapiou 202 A.OYA 1.0 TIMH OYAAOY: EYP0 1,50 O BPOYEAIC TOIMOL OAa Kaá, IE tOV OMápioc pouuguioNE GTO tov Apn. aria yritaOE ta Bpouod YIa ta nAÉi op! Xhuspa apBpoaronon... Avauový Yia tov Zawxpáun Mnpouug Kobapéç o &ETÓGEIC navétojoç yIa juedaúpno EENEPATE U KAI TON PAOINIA O ANAPOYTE0! Kauía Bpouá TOUS 6EV Ga orauorńoe Ov 8púro tnç Eupúnng.. EEPEL Kavevoc aKpalo nak tou tuprvou poute DUTE KOI O Bpa(iAMOvoç nou anoxopnd&, OEV EXEI peiç adiot Ka yko TO EVEpYTIKo TOu, Onoço Bavádgç. TOKOYMI MIOYXAA THE PSV KOAONA Ex nata n Buoia HeuKapid tOU Aáap! T Kparáei o Maptive. noU vopi(ei nç va (práoei otnv porpidn, no tnv nootnxn HE v AIvTxopev KaI Ti 08V EAaI Va avaoei atv gebaupiavij pejavç. OVaOIKó 01ANHHG YIO tnv &vðEKáoa nou Ba naAEJE YO napougia tnE oHooaç otOU "16" tou Itoupona iyK. YIa to I1Oupona! 0 Maptivç movtapEi GTOV Pavt(&koßirtç, mOU Édarta avOKpU Eta xaptud OAAder AE.. XAPIZETAI E KANENAN 0OOPTOYNHZ! Avákuan: oxEdóv öks Oi opdos nou &nataV TV nEpaogÉvn léumn Ki ehxav DugKoAa pTC TnV Kupiakij, Tny nátnaa onoç KIo DAuuniakóç! Mia EKnOunn ÉpEUVaS ue Th Apa COU Mna KAMIA ANHZYXIA AvayvooTonoúabu Exei yxo n aofot, anévaV 0s OEKa ÖIapop&tTiKég opáðBg Inpepa aTIG 00:10 onaz nANIA

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο