Ναυτεμπορική


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική για την 23-02-2021

Ναυτεμπορική-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ναυτεμπορική πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ναυτεμπορική

Οπισθόφυλλο Ναυτεμπορική-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

H NAYTEMMOPIKH "1239 Tpitn 23 oeBpovapíou 2021 / upń: 1,30 € OIKONoMIKH KAI EnIxXEIPHMATIKH E DHMEPIAA Etoç: 960 Apouóç púMou: 27.455 Tépupayia to Taueío Avákauu Me npokataßorÉç anó Ovxoúç HópOuç Ta upóraépya, úore va «iéoouv» taxÚTEpa ornv ayopá ouvoAuKá 5,5 ô1o.EUpÓ Alpha Bank In orpanyikn Emuoyn tnç va xpnjiatoootn0e1 otC ayopEÇ IpOKELHEvou va avtigetoniotoUV T npo$AEngi to deal pe tnv Davidson Kampner EoEUD OuviO E Davidson Kam- Ta npota ePYa nou oxOneUel va Evo@iatooel HKuepnon 6a avaAa|sei AEAOYIOĻiEVO pexouOEG XpnuatobotIKEç bandaveg. jetatu tOv ofio@V Kai n xpnuatobotnon tnç «EBvIKnç ouv oto Tajieto AVakauynç pe eovIKOUG HOpoug. pioko otE Kanoid Epya va rei one voav va v n oov ore npoxwpńoouv npiv anó tuç unoypapéç to OT.c lofou va Fe Tng E.E. VIa to Tauelo TOU OXnUatoç Galaxy uoug T0,8ONG. EUp KOI thiv nunon tou 807% tnç Lepal Holdings pñoeiç ounv npoonáêea aváxaupnç, eyxaivnáąen ano autn tnv epooudoa n kupepVnon. Ouo1d vńoouv ta npóta épya ou npoypauaričerai Va npayiatoiointouv oto IAaioio toU 1aue1OU Otkd, ExEpEta va avneEvd cAeAOy Av Kai unápxouv TaLEIGKá õIaßéoIUa, Avaanc aeooEvou o do to 10eKdown TOV dUO Tpotov HnvOV tOU ETOuç EXEI Xa6ei no eivai bEua nuEpuv n Enouevn &coooS Aúupo éöapoç óoov apopá tn petivn nopeld opEvo pioKO», Kad@ ta épya Ba npoxapnoouv Kempner anoKtá Kai To 51% Tuv onoinué- x@piç akoun va ExoUV neoel o1 UITOYpapEc Otuç ayopeç npos avtiuetniOn xpnuatoðOTKV aVayKV &coDNTUKg npotapak0maç tou xX0ptopund= KÍOu MEA Uoug 10,8 Öia. Eupú) - emTEeio givat 8iateteuévoi va avaaáßouv autó To pioko. Kadoç to čntouuevo Eivai va Kepönbei XpOvOg. 1a taelaka oabeoia uapxouea nuepov eivai, aAAoOTE, Kai n enoyevn ečoboç 5,5 810.eupó anó touç nópouç tou Taueiov Avá- Kagync beopeitat ex TOy OV oUR aveu Yia va avaktnbet Ikavoiointxoc pubjoç avakapnç HEOd oto PExOV ETOÇ. oEA. 3 rTAonoindEIG Gdlkaxy. oeA. 13 «Opicwv Eupnn ,9 o10. EUpu pe opiKoVTa tnv Kaivotouia 2ta 48,148 8io.omixnç TOV pETIVÓV POpOEOóðav ZOZYTIO TPEXOTIDN 2YNANMARN oE OL Ep EATEZ ATABDN 19E B01.Ip NUpi-xpog S000S2.3723 32433.6 Tnv nptn ano uç Tpeiç npooKAnoEI TO U2 ngog TOUg EpEUVItEs yId pnjatooo non dno to npoypupud EpEUVO K KaIvotouiaç picuv Eupunn avOKOIVUOE 2020 28.904,4 O1 etOTpaKKoÍ oTÓxOI ToU YIOIK 27.000 dEl tnv nEpioðo 2021-2027 ue 95,5 dio. YIEppiAobotouç EOnpaKtT ennebo unioTEpo Kata 312 --- Eup. Mexpi tov aio Ba ònjuooiEueouv tpeiç npookAngEIÇ, npoünokoyiouoú úuoug 1,9 ********************** ETAGOPEZ (NATIAIA) ioE oOT ip 2021.Ilapá toyeyovóç óu nnpo neopetivóçKpankóç npoüno OG. EUpU. GEA. 9 uw 16.085.8 8178 16.629,9 17.305,1 13.8142 poKAeOE Onv oOVokn IT piojov1/8*0 o opcuounplohtd nç xOpaK Haç On, ta goporoyikKd EOOOd Ba n napatetauevn xapavtva ava* 1pEnel va Gaoouv gEtoç ta anCVTIK móon xuoioc nce Eneoúv xqá 3.883 810, oe OÚy- 00m lavouápioç ME+17% «Étpečav» ta FMCGS OTa douneP HápkEt 4.280,4 2020 018 ME aUEnon co0UV nEpi to 17% UnokoyidEta OT EKAEIOEO nputog urvu u bowpog- dodßpo Onpateiç ano tov pop0 ELOObn Kpion je ta goponoyika eooba Ta«otoUua EMaiPLiaTa» EnßEßaióvean TTE KwoivrOL Ornv oovavuuéyn agVIK kvepIOe Vxyc ooylojioc popene ydg TnvaopopiorovankivduNO O0EPIOJÓ uv«ÖULUVaVayurupnßeßokuoav ta orooeo unç, TtE,pEtivÉç ELOnpáčeiç anó AOY, TOç Óu ta popoéÉooša da eívai Tpopjiv-notv, wotOoo ta unvujata yia tnv EtENIE tng nopeldg TOU 2021 EVdi ape paia. c 12 MOUeg uimpeoeç tnç AAaE OE NtEunoúto otnv Künp0 Tnç Kwtoo5OAog - Dixons To veunoúo nç onv ayopa tng Künpou EtOOCEIn KTOooNOG- DDxOT5. 20OOvO HE 220 cKar.cupó Huetá-Covid otpanyuK yia tnvepyaoia npoç ápon lockdown aiIÓ TO EZITA Ynó eEtaon yia to TaueíO Eyyuodooíaç nuepKń KavovkÓNTa aopaleiç nAnpoxpopiec, n etaipeia éxEI ÖPOUO- UKtOOntuw OtO Tnç Aiavikiç EčOIKOVou) - Autovouc) Avarntučiaki Tpáneğa Emöórnon eiogopóv-mpáoveç ÖEčIÓUNUEG EETAZETAI NEO ANOlIA TOY IPOTPAMMATOE n On c Eonon aogiOKOV EOOpNvOEEeye navöngia rIANOAYKATOIKIEE nç avuuetómonç tav emuTt yatuxoú 8uvauixoú, etöuxá oe pnpıakéç xat «npá- on 2Totpaīécı MAPTIOY HOAZH YnoBOAHE AIKAIOAOTHTIKIN p Y OxEO1O IOU Kataptigei to u. Epyaoac ya tny eo Etdgop Kd, ao toHEVn epa ueta tnv navonuia. Auto anOxaAUpE nXpnon VEEAV AV XEC O Up. Epyaoiaç Kal Koivovik@v IIoUEOEOV, ME KEPAHTPO OOP S6,9 EKAT.o0MmTO 2020 Kho tou Tapeíou Eyyuo8ooíaç Ynouoyóv Eovaoiac mc EE ue GéuaeHanoovianom Emxeipñoeov Covid-19. oe 2| onvenoxń Etá unv navönuía». oel.6 iáoKaç GEA. 7 TAXA 78190076) DOW JONES 3155411(019)A FTSE 100 661224H0186)DAX 30 139004-0315) AC40 576744Q16) P10E 180805A NETPEAD 64,44 ETPNAONAPIO 1215 A

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο