Πελοπόννησος


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος για την 23-02-2021

Πελοπόννησος-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος

Οπισθόφυλλο Πελοπόννησος-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

OiKoyéveia KavaKápn-Poúpou: londpxeç yia évav aidVa «APOMOI THE OATIAE» K. Tiavvuáç: 0 aywvuoti mOU KupicuoE ia nAareia 0 dvog Kavaxápnc- Poúpoc, éva anó ta enupavń uÉAn uac ei ug iapag. 2tnv onoia apiep@ nkE ia OEOOIKN &pEUVa. ihpe to óvoua tng nAateiag anEvavu anó tn Mapoúßa. AMá u áiMo EépouuE yt au- tóv; 11 1EAonONNHIO HMEPHZIA ANE=APTHTH nEPIOEPEIAKH EOHMEPIAA ETO IAPYIHE 1886 TMHE 12 TPITH 23 OEBPOYAPIOY 2021 EEANAOBHKE TON ATIO TEOANO, XTYTHZE KAI ZTHN «KIBQTO» O tóç ELIOßáAAEı Eka yua ouzhtnon IS KAELoTÉS 6ouÉS Xwpiç õuapńunon KaL XUdatótNTeç KAeiówoE Ypauń o Mntootáknç: Ka- AüntEl Mevõdvn Kai eyKaAEÍ Toinpa ótu EnEvbÚEI OTo hunjia Aryváön yia va ont- Aúoeı tov npuwbunoupyo. AEKa nabiá tnç Kißuwtoú tnç Ayánnç Kai névte epyağóuevoi, HE nußavá noAAá akóua Kpoúouata on oun, Epxovtai va npooTEbouv otn ouvayikń EioßoAn tou ioú otuç pUAaKÉŞ TOU Ayíou ŽTEpávou. H EğánAwon npokadei npoßAnuatiouó ouç ApxÉç, oE HIa Enoxń águvag yia va unv niEOTOúv áAAo ta vOgOKouEia yaş. TouAáxiotov paivetai óti anoôtbEt O EHBoAiaouóç naykoouiog. 3,19 18 AnoVEIE Eputuopós, tdatepotnta Kal addéved AnOAEIA EYMBOYAIOo BAiwn ya tn Mapia Touprykoúkn pooßétouue, dev apaipoúye, 6ev diaupouyeE AIAZTAEH Kadáßpura KAetopia n OXOAn; noAuupo OXI OTO nE- Pepeiako Ouufou- A1O Kata tng eon ynanç tnç nputav Kng apxnç Yia ta tyun- pata. Ouofuuia tuv autobioukntuKdv õu- NAEOE MnOYPAOYMHE váLuEwV Kai twv ßou- AEUTOV tnç EpipE pEiaG, otn au uTON gUnv EpDÉDEIa. Aiapo- oonoinon Mağapakn anó thv nEpipepeu Kn apxn. EOYTE ENA AKOMA aMóvo evvtá pépeç népase cbú..» NATPINOZ MIA Inyéç tou KETX anokpoúouv tnv aitiaon okoyÉVELag oTpatuótn ótu unE- otn yuxikn 6oKiyadia yia tn BntEia tou oto otpatonebo, HE anotEAEoua va autoKtovńoEt otnv tðaítepn natpiða tou otnv KEpañoviá. O vEoç tiKE Ep 6EL TÉAn lavouapiou otnv Nátpa kai EixE nápei öúo áðeiEç. AMHE ENOXH 40 7,17 >rEONIKH KAPNABAI A. BABAPOYTA 6o napekáoe Kat Ba neiç Eva tpayouo Na oaç no u népaoa EKIVd oE éVa unva, unó dpouç pe TOv tÓ; Davtaoia, xpúpa, 6nuioupyia. «H napélaon tuv ovE- puv» EtoáčETaL. lapáMMnAa, to llatpiNO Kapva Báku yáxvel ta ayannuÉva tou tpayoúÖia! Mnv unotiyá K Anópaon tnç ENO yia évapēn tnç E6VIKnG OTiç 27 Maptíou, 8éua to KóOtoç tuV tEOT KaI YEVIKá to ol Tov Kopovolo, O1aunvuEt Evas Axaióç nou tov nEpaoE. 3 InoP 20, 26

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο