Ριζοσπάστης


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης για την 23-02-2021

Ριζοσπάστης-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Ριζοσπάστης

Οπισθόφυλλο Ριζοσπάστης-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

nPOAETAPIOI OARN TQN XOPQN ENQOEITE! LOCKDOWN OTny noitTiN nou Buoiúge EPIZOERAITHE TEitien.xke.r /Dentien.kke.gr TPITH 23 EBAPH 2021-API. oYMOY 19897 OPFANO THE KENTPIKKE ENITPOTHE TOY KOMMOYNIETIKOY KOMMATO3 EAMAAA Eupo1 ANEPTIA TON YTEIONOMIKQN rIA TO «EMOPATMA» ITA NOZOKOMEIA Nápte túpa uérpa yia n yupvia TOU OUOThuaToç Yyeíaç! Tn Böouába mou mépaoE, n nAnpórnta oe klivsç MEO/MAD ornv ArtIwý auEjênKe oTo 829%! Zro «KóKKIvo» öEKáðEG mEpioxéç tng xúpaç, Aóyw tns emßápuvans tou auothyaroç Yyeíaç O1 uyEIOvouKoí SiEKôKoúv uağiKéç mpooAjhsig, sníračn t6rawtIKóv uováôwy, áyeoa HETpa de xúpouç öouleiás Kai Méoa Matiwiç MetTapopáç Kúua auynapáotaons Kai OTipiEns otn anuepiv mavuyEiovouikn amepyia anó TANjdoç EpyatiKÓV OW- atsiov KaI popÉuv, TOU OPyavóvouv vÉEç KIvNTto- TOingEi TiS ETÓĻLEVES HEPES ZUvExí{ovtai O1 EAMEÍyeiç Kai OI Kaduotepńgeis otov EpßoAaoyó, pe tHV KuBEpvnon va erIKaAeÍTai npo- KAntiKá «EIxEipngiaKÉç ÖUOKoÄíEç», Yia va KpúwEi Tn Youvia tNs ioY TIKA AHMOEIA & AOPEAN YTEIA TIA OAO IPOAHYEIZ MONIMOY NPOXQNIKOY zEA. 1 6- AIMANI - KOMBor rIA METAAHXTPATIOTIKH AEKHEH ApepixavoNATOIKoí poviáőeç Etoiypázouv aróßaon otny AAEĘavöpouTOAn OPrIO KPATIKHI KATAITOAHE ITO Ano AnokaaúoenKe o npayuatikóç otóxOç TOU VóJOu ÉKTpWpa yia ta AEI O MEyatepoc óyxoc arpatwtwoù uAIKoU mou &xer BuEKnepawbci noté a nepaoel tOug EnoevoUg HvEg ano to Auav KKE: Tepáousç EubüvE Kußépvnang mputaveiaç, O npayuaukóg oTóxoç tou VEOU VÓUou dEV EiVain «EyKAngatikótnta» ota maveTIOTN- ia, aAAá ógoi ayuvicovTal, avtiotTE KOVTaI KaI avtiBpouv otny avtiÀaikn TOAITK EAvMxedow an rOL KOiG UKOAUvoN orouç pOvid Au AEHTAOKN amó ra oxéõia HnA NATO-EE d XEA. 4 NAYTEPTATEE KATATTEAEI ITO XQPO 48wpn onepyiakn paxn anó onpepa ta xapáyata TOY nOAITIZMOY ATTOTpomiagyó mpoKakei ZEA. 15 n XIovoOtißáða TV aToKauyEoy EioßoAn ns aotuvouiag kai GUAN EIG OEKabuv portntwv rou diaon Aovav ye aitnpa va avoikouv oi oxo IOMATEIA- 0OPEII AYT ATTIKHI Kivntomoínon aúpio yia to aigxO Tns vEOG XOuatepijs KKE: O cueiveç vnonç Bev Kpußovta0T KOIvOVIKo, OikOVOuIKo, Coya OiakO Kai voHOETIKO MAaIIO 21 uaTG. EV EKBIaZeI KaI tn ow Nésç Kivntonoińoeiç ońpepa de Aeivo koi OcogaAoYKN mh ro HAnoWH MAZ ZUAAnn Kai moiviKn Öiwgn Tpayixr emßeßaiwan EA ge Bapoc tOU OKnvo6eTn Ka ndonoiou A. Aiyvaðn ZEA. 9 IEA. 12 1 13 IEA. 5

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο