ΤΙΤΑΝΗ Θεσπρωτίας


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΤΙΤΑΝΗ Θεσπρωτίας για την 23-02-2021

ΤΙΤΑΝΗ Θεσπρωτίας-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΤΙΤΑΝΗ Θεσπρωτίας πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας ΤΙΤΑΝΗ Θεσπρωτίας

Οπισθόφυλλο ΤΙΤΑΝΗ Θεσπρωτίας-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

TANE: thespro thespro.gr HEBAOMAAIAIA EOHMEPIAA TRN OEZnPATAN &TAN HNEIPRTAN Tpirn 23 eßpouapiou 2021 Ap10uós gúAAou 1394 (ÉTOS 28o) www.thespro.gr Egerázerai n xphon Tns npoßANras 3 wS xupos poproEKPÓPTwons aopavwv uAıKwv ATTáVTNon oE EpúTnon Tou BouAEUTH Ocooakovikns He Tnv EAAnvIKN Auön K. K. KiTa, EöwGE O ArEuBúvwv Zúpßoulog TOU Opyaviguoú Aiévos HyouuEviToag K. Oaváons loppupns O K. XiTas pwTOÚGE: nporidEo0E, TPáyuaTI, EYKaTaOTđ- gEIS TOU «O.A.H.» va TIS HETATpé- yETE GE XUpous póPTwons aðpa- Vwv UAIKÜv; Av vai, ea ÖiEpEUVNOgETE TNV Tpoo TTIKÝ TNS HETaPopág aUTýs Tns opdoTnpiOTNTaS dE Xpous HaKpia aTTÓ TOV aoTIKÖ IOTO TNS HyouuevíTOaG, úOTE Va unv ETIßd- puveei E Ta avuTÉpu avapEpóuE- va TpoßANuaTa n TÓAn Ernv arávrnon Tou o K. Noppüpns dvarai va TpayuaroTOIEITaI KavO n odpkEld sAid 3 avapEpEl Ta KđTWBI H EgUTTnpÉTnon Twv loviwv Nýowv Tnyá TAoía Tns vpauuns Ka8 óAn VIKá pÉTuw poprnywv yE Ta ETTIßa- TOU ÉTOUS. B. ióyiaKaç: Me Tnv mpoKaTaßoAN TNs Návw anó 25.000 OI EußoAıaouoí GUVTaEnS avakoupiI,oVTaI õeKáðeç xIAiáðes ouumOAÍTES uas EeAföa 3 OTNV Hneipo Eeíõa 99 Kóußos oúvöeons O anooyıouóS TOU 2020 Tns ouooovðíaç| TOU BIoNA OsompWTÍaG HE& Tnv EyvaTía O5ó ZeAíõa 13 TOUpIOTIKúV KaTaAuuáTwv ZeAíoa 15

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο