Η ώρα των Σπορ


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ για την 23-02-2021

Η ώρα των Σπορ-23022021

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ πατώντας το κουμπί παρακάτω


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Η ώρα των Σπορ

Οπισθόφυλλο Η ώρα των Σπορ-23022021

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

AHMHTPHE AHMHTPOYAIAZ THN c0PAu: «ev KOIuN8nKu óan tnv eRõouáðu, usaerúvraC Tov avinoAo» -aEN EXOYME POTIAEH ANTINAAOY THN KAHPOEH.TATI KANEE AEN EINAI ANOTEPOE AnO EMAL MIAEI ZTHN 0PA. KAI O XPIETOBoVAOL MYAONAZ V a p od*pa n KAnpuon yia ta npongtzNG 1ou EHF European Cup Enuepu neuvorata oUvnon Mcaidoavión-AuoavöpoU OEDPENTAI AYIKONO AANNAON TA DE00MENA TpoosI O NANOZAOYTOTen OPA D Hanaoruuarnç «EXU06 npoTa TV HOIOTHTH Kl TR dUVaikn Kal UOTEpu npbuv, nniom, n Kupöin Kain VUKn KAI OIEYBYNON ZYMBOYAOE THI NAE AEK ArQNIETIKHS ADA KAIOAOriEE THE ZTEPHEE NEPYZI TO NTAN OOTT TOY KAI EOTIAEE MIA YnEp NOOZ EADANISE TON On AITOO OETOE NA PIEE.. AEYKH NET2ETA! AEN ZTAOHKE ETIZ AIKAIONOrIEE THZ cpnjepiőu TOV onop 2EBoounpiou 2021/ulilo 2614 (38141/C1.30 AnoKAAYIKOPENOPIAZ2 cUnonup0C TO NOO00TO TnC MneITOp lepouoin YIa TOV AIBAI TKAPEIA! PIEEL.. AEYKH DEEKANE paosi o TAIOT TEATAAHI AvuavoeiÇ KUI KOITIKn xoptuouE Onouç EiVGI VO ByEI EUpWnn «QPA» EXEI TO PENOPTAZ rIA TOYE AOroYE TIA TOYE OnOIOYE, H OMAAA AnO TO IEPAHA AEN EKoNEYEI TOPA NA KOWEI TON«OMOAAIO O1 AIAIETOEEIT AHMOZIA EINAI TIA MA TOYE..EEO, TIA... TOYE MEEA TO OEMA EINAI H OMAAA NA NETYXEI TO ZTOXO THI NDPO nOY TON 2YNAEEI ME TON 23XPONO ETPEM KAI NA ZYZHTHEEI ME THN AEK TIA THN ITONHIH TOY 40% TON AIKAIOMATON noY AIATHPEI 2THN KATOXH TH2 I nAnpopopies ExEI ouyKEVTpu0Ei O npotopos ns Mnetap Moge Xoy Ya to eyke Tou fkapaia ous EVEs ayopés To yeyovós nou anoycioot tnv yuxokoyía tou Kai tou éóoos..ptepá ora nóbia! Todosio KAITAE TEIARII Av dCU ndpcI BonBEIEÇ O IKapoid.. O AIBAI EINAI O NAIKTHE NOY KANE OTIvOUVOBonnüoeiC Ki or unooxedat OnO TO EnieETIKO NAIXNIAI THE AEK, AMA KINAYNEYEI OO KAI NEPIEEOTEPO NA BPEOEI ETKAOBIEMENO 20 EDTDTAEUEITKOJDDVDOV GKupinKnSIBIAL,OUHIBEpu Ta paboAoyIKa nEpibopiar gTEvEaV bpauaika Kar pTáoauEva ountapE aKÓUO Ka yia tnv eptika Va uEiVEi n AFKEKIOS Euponns 6iKaiohoyicS tEAsiwdav yia ói ooak avicivar ta npoßAnJaa AoUACUTe, BeAtioetíte, ooßapeutcite Kai boote ta ôAa yia KuneAAo Kai 2n Bean MH MIAATE KI UpxIOT NA NIKATE! IHMEPABEBAIA GA BTETOAnoEAMATH MArNHTIKHE AAMA HAHXOEI EAEEOTNNO KAAYTEPA AENTO XANELME TINOTA O AKX0D LfD Ien4MgfowuR 1800, Hta NAO OTO Aypivio (1-0) unó Tov NavairwAikó MpuoiKónouRoç Kui Kuroißeanç, Cowoav in vikn otnv EBvIKn uaç Eni Tnç AeiovIuç (97-94 0rnv nuparuon)

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο