Δημοπρασιών


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Δημοπρασιών-25032020


Διαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Δημοπρασιών

Οπισθόφυλλο Δημοπρασιών-25032020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙOΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27503
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα T.K. 10364
210-3215692-688 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Πτώση τοι
ΡΜΙ στην
ΕυρωΖώνη
όλο
της lHS
της
Πρόβλεψη σοκ:
το 2020 θα
υπάρχει η
πανδημία
της
2
Αμεσα
αποτελέσματα για
τον covid-19 με το
τεστ PCR
στη μάιη
Co.id 19. o
v Την
ΙΙΙ3ηΊώ,
Οι εννέα
«μνηστήρες» της
ΔΕΠΑ
της ΔΕΙΙΑ
ΙΙ.ΙύΙΙίον
ΔΕΠΑ.
το ΤΑΙΙΙΕΔ.
Φόβος οικονομικού κλονισμού
στην ΕΕ
Μένει πίσω το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
Ι 27 Τη ;
Την (l-
πόφτιο η ΙΙναστολής των δημο
σιονομΙΧής ΤΙΙθαρχίμς, μια ιστορική ιι
_ r.le
πι)ι θα "τι;
να αντιμετωπιστούν "ι οικονομικές
Την τοι
ότι πληρού-
"πι οι Υννι-
μας τη δυνατότητα
ΤΙς ΟΙ-
τη λήξη της
τοι ο
ΤΙς, Ο
τη; η του ο-
την προεδρία της
ΥΙΙΙ το
Η ρήτρα αυτή ε:τιτρέΠΙΙ v«
ΣΤΙΙθερόΤΤΙΤΙΙ; ΚΙΙΙ A-
ΤΟΙ ;
δημοσιονομικούς στις
- οι
το ενιαίο νόμιψΙΙ1_
Είναι η πον
(lT jtO Ι ,
Η δήλωση υιοθέτησε to
Ει οΓΙΙΙ αναφέρνι ότι αη πανδη
μία COVlD 19 οι$ήγησε σοβ<Ιρό οιχονο
ΠΟΥ
αρνητΙΥΙ5ς Ι.ιι:ττο3σεις στην E-
οι ΥΙΙΙ τις
Μητσοτάκης: «Με θάρρος πήραμε έγκαιρα
τα μέτρα»
Στοίχημα η επανεκκίνηση της οικονομίας
t χοινό την επισήμανση
ti "to επιτιλΙ*ό υπάρχΙΙ λΙΙ-
τουργεί προ; όφελος
Πολιτών-, αλλά ΊΙΙ ότι
χρόνος για ΊΙ ανταπο αριθεί το
σιίστημα ΗΙΙΙ ένα -ευχαριστώ"
μέτρα υπό την τον,
μέσω τηλεδιάσχιψης το Υπουργικό Συμ
βούλιυ, με θέμα τα μέτρα αντι-
*ΙΙΙ τις ΙΊ“ έ1ΙΙΙ; του
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο
πρωθυ.ιουργό;, σε όλου; τις ΕΙ. -
την άψογη
νη διάρκειιχ ΙΙΙ Τής της διπλής κρίινης
ΤΟΥ
χαι ότι θάρρος πά
ροι.ΊΙΣ μέτρα πολύ γρηγορότερα
ρες“. Επίσης, τόνισε ότι
Εχθρός του κορονοϊού η Ζέστη
σας της ανόδου της θιρμοκυΙΙΙή«ΙΕ εξέλιξη τον κορο .Ίή0Ιί. οι Ι"Ιμήσεις.
Ενώ η εξάπλωση τον στην *ιιι την Ευρώπη σε πλήρη εξέ-
λ.ξη, ακουβέ“Ι1 γίνΕ1ΙΙΙ ΥΙ<Ι τη; ανόδου της στην ξ-
ξίλΙξη της νόσου.
"Η ΤΙΙΙζέΙ ένα ρόλο, E KOVV γίνει κι:ΙΙ μελέτες τώρα τον νέο
κορονοίό Πον ότι η (ΙΙίξηση της με ΙΙ 3νει τη
άλλων, ο διιι 43υντή ιου Εργαστηρίου ΜΙΧροβιολογίας του Αθη-
Αθανάσιος Τσαι αρής,
κοι "Ακόμη Υ.τΙΙ βαθμός ΚεέΔ1ί0ν μειώνει τη μετκιδ0-
ΤΙΚότητα του ιού".
moprason.g

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο