Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-26032020


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1"- Ι 918)
ΑΧΙιν,ΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ A. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Πέμπτη
26 Μαρτίου 2020
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σύναξις τού άρχω,Ύέλου Γαβριήλ
Σελήνη 3 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6.19 — Δύσις 6.43
Βροχές.Άνεμοι άπιτολικοί έως 7 μπαχ>όρ. (9-Ι4β.)
5 μποφόρ.
ΆΡΙθμ. φύλ. 41612
Έτος 1440v
τιμή 1,50
ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ: ΑΛΛΑ ΕΙΠΕ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 18219 ΑΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ
Άπίστευτο: tl-l Πρόεδρος διέγραψε
τίς λέξεις <ΥΕθνος», «Ζυγός», «Όρθοδοξία»
Μίλησε γιά «δθωμανικό δεσποτισμό> —Λέξη γιά τά έθνικά θέματα άπό Τήν K. Σακελλαροπούλου
H Τής Δημοκρατίας
ρίνη Τήν θη-
Τι:ίΙΙ μέ OilOVOl*.
Τής
όμίλησι: μέ άξιο)μαΤΙ
KOlk Τή)ν μας.
, έκανε λόγο .
Μέ Της, v
έπέΤξΙ0, Τίς
Μ έ ΚΙΜ>Τό,
άπι:ΦασΙ6ΤΙΚό, κατ
άριάς θετικά σχόλια άπό τοι* πολίτες.Άρε-
σε Klli σέ τά
, M ΤΙΐ)ν Τό
κείμενο Τών μηνυμάτων άΠΤΙΙ1 9υ-
μέ Τήν Ι;ύΚαιρία Τής έΙ)ΙΊΚής έΠξΤξί0Ι),
Μνημόνιο
ζητούν οί Γερμανοί!
π τοι* (23/3/2020)
Τόν (24/3/2020) δια-
πιστώσαμε μέ έκπληξη δΤΙ ή κι)-
ρί(1 σέ
Τό της , Πλέον
(ΙΙ πών μ έ. ΆΠΟ-
ΙΤΤ0ύ; γη-
KTlTOiKOlS Τής Π
διπλή ή Πρόεδρος
Τής νομίζει
ά ,τΙληπτός!
τα λείπει ή λέξις Στό
μήιη»μά της πώς τούς Αποδήμους έχει χρη-
σιμ0ΠOΙήσΕΙ μερικά τοι)
, της Τόν
τά διαγράψει,
παραβολή ή λέξις «έπέτει-
Τόν
συνοδεύεται άπό Τό «έθ1ΊΚό;».
H δέ μνήμη ά”Τί έΙ)νική καλείται
ΥΙκή». ή
λέξις "Ίά Τό
κουτοπονηριές...
2. Στό κείμενο T013S ή
«όθωμ(1 .ΊΚό ζυγό". κείμενο τόν
Ελληνικό λαό Τήν λέξη
Τήν άντικαθιστά Τήν λέξη
«δεστΤOΤΙσμός» τό ρεύμα έκι:ίν0
Τής πού
γτινδίζουν ότι ή ΠΤOΚρΙΙΤ0ρίΙΙ
ήταν άνξΚΤΙΚή τοι*
3. Στό μήπιμα πρός τούς Αποδήμους κά-
"Τήν «έΠΙθετική συ-
γειτονικών κρατών> χωρίς
τολμά Τήν Τουρκία.
Ελληνικό λαό
μνεία «έΠΙθξΤΙΚόΤΤ1ΤΙ1 Τής Τουρκίας>),
χλιαρή γιά περιγΝΙψξΙ
(ΙΙ”Τό πού μέ Τίς παιΥ1βΙ-
Τό A ίΥΙΙί0
4. Τόσο Της τοι* A m-
δήμους Της Τόν
τού Μανώλη Κοττάκη
Ίός στόν σκληρό δίσκο
νέου Τύποι)
μανοί. προτείνοντας
Τής
τού ESM, γνωστή ECCL Απέναντι
στίς προθέσεις T6w Γερμανών στέκονται
Κυριάκος M
Τήν έκδοση κορωνο-ομολόγου. Μέ κοι-
τους πρός τόν πρόεδρο
ΕύρωπαίκοιΊ Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ
Τήν corona lX)lld μέ
άΠΙΥΠ0λή Τή V κε4ΚΙ_λΙΙίΙ0ν
-στήν ίδια καί
των εταίρων, "Ετσι, θά έξασΦαλισθεί ή
σταθερή καί μακροπρόθεσμη Χ ΡημαΤΟ-
δότησις τών πολιτικών πού άπαιτούνται
Συνέχεια στήν σελ 2
O ΠΕΝΝΙΕΣ
O O ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
O ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Λόγω ΤέΧΙΤΙ5
Elisha Nochonaovilz
Βαλμά, Τής Τα. λ0Ι.ζης,
πο Ιά μηαθώΙΊ0 μπαλκό-
νι τοι . 42,2 χλμ. σ-ΤΙ5 μήκους 7μ. μπαλκόΙ.η
Του άδΕΙξΙν προ-
μιά
δήλωσε στό Associated Press. Τόνισε ότι
λε Ιά δείξει ότι μείΙΤΙς σέ έΙ.ώ
σέ κατ Oi γαλλικές Αρχές
άκόμη σ γούς
άσκηση, ό
Τίς Και
Περισσότερο άπό κάθε άλλη χρονιά φέτος ή
Σημαία. σηκώσαμε μπαλκό-
άΤΤό άΙάΤαση τοι;
TraNa παρηγοριά δέν
Τήν
ή βοηθήσει Ιά μήν Τέ-
Π0λλ0ί
Τήν Σημαία.
ΜΈΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΕΓΚΥΡΑ!
Ι«ΠΟΙΟΙ θεωρούν ότι ό κορωνοίός είναι μιά χρυσή
εύκαιρία γιά νά έφαρμοστεί τό σχέδιο
των άναθεωρητων τού έκουγχρονισμού, γιά νά δια-
γράψουμε Τά κεφάλαια έκανα Ιστορίας πού
δέν βολεύουν Τό πολιτικό τους σχέδιο. Κάποιοι vo-
μίζουν ότι ή πανδημία μπορεί νά γίνει κολυμβήθρα
τού γιά Τίς "έθνομηδέν“ άττόψεις τους, Κά-
ποιοι πιστεύουν ότι ό έγκλειστος κατ οίκον έλληνι-
κός λαός δέν παρακολουθεί, δέν άκούξΙ, δέν κρατά
σημειώσεις Τόν νού του Τόν έχει μόνο στά άνΤΙση
τττικά καίστά Τζέλ. ΓΙ αύΤό καίόλα Τά μηνύματα, Τά
διαγγέλματα καί Oi δηλώσεις της πολιτειακής μας
ήγεσίας, μέ κορυφαίο αύΤό Τής κυρίας Σακαλλαρο-
Πούλοι.] , ύπήρξαν διιστυχί_ίμ; κορωνόπληκτα, έμπλεα
λυρισμού μέ άναφορές περί νέων όπλαρχηγών
πρόσωπο Τών νοσηλευτών, Τώ ν ίατρών καί άλλων
Δέν διαφωνούμε μέ Τόν έπαινο, άλλά νομίζουμε
ότι καί οί ίδιοι Oi άποδέκτες είναι σκεπΤΙΚ0ί
όταν άκοϋνε κάτι τέτοια. Ή ύπερβολή δέν είναι κα-
σύμβουλος. Ό κορωνοϊός είναι ένας μονοκύτ-
ταρος όργανισμός ό έπιτέθηκε παγκοσμίας
στόν άνθρωπο καί Τόν νίκησε Δέν έπι-
Τέθηκε μόνο σέ έμας. Ή Έπανάσταση τού 21. Τήν
έπέΤξΙ0 Τής όποίας "έορτάσαμξ“ χθές, ήταν ή άντί-
δραση τού κυττάρου έν$Έθνους μαθημένου στήν
έλευθερία πρός Τόν έπώνυμο δυνάστη του. Ό κο-
ρωνοίός σήμερα. αύριο, μεθαύριο. θά Φύγει. Ό προ-
κλητικός γείτων θά είναι όμακ; πάντα έκεί. Έάν έχει
νόημα μελετήσουμε Τήν έλληνι-
κού λαού στήν μάχη κατά Τής πανδημίας, Τότε πρέ-
πει νά έπικεντρώσουμε Τό ένδιαΦέρον μας στίς
ήχηρές διαψεύσεις πού χαρίζει μέσα καί έξω. Πρτ*
όλους έκείνους πού τόν είχαν γιά "άλλον" , Στόν
Έβρο οί“Ελληνες Ακρίτες καί οίΆνδρες - Γυναίκες
των Ένόπλων Δυνάμεων-ΣωμάτωνΑσφαλείας μέ
Τήν άποφασιστικότητά τους άπέναντι στήν τουρκι-
Κή άπειλή, άπάντησαν σέ όλους όσοι έδω στήν Αθή-
να έθεταν διαρκώς τό δειλό έρώτημα: "Καί τί θέλε-
τε νά κάνουμε, Τόν κάναμε καί νικήσαμε.
Στόν κορωνοϊό, σέ άντίθεση μέ άλλους λαούς
της περιοχής, έμπειρο έθνιΚό σύνολο διακρίνα-
με μέ πρώτο Τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη καί τούς ύπουργούς του Τόν κίνδυνο καί πέσα-
με όλοι ό καθείς άπό Τό μετερίζι του στήν μάχη: οί
παππούδες άπό Τά μετόπισθεν Τών οίκιών τους, για-
τροί, νοσηλευτές καί φαρμακοποιοί άττό Τίς θέσεις
τους, όδηγοί λεωφορείων — ταξιτζήδες άπό Τά τιμό-
νια τους, ύπάλληλ0Ι σούπερ μάρκετ άπό Τά ταμεία
τους, έμείς άπό Τά μικρόφωνά μας. Τό συνόψισε
λύ ώρα(ια σέ ένα tweet της ή ήθοποιός Μίμη Ντε-
νίση: "Πόσο παράξενος λαός είμαστε 0ίΈλληνες!
Στά δύσκολα είμαστε οί καλύτεροι!! Όταν έκανε
Συνέχεια στήν Πλ. 3
Μήν ξεχάσετε Τήν Βόρ."Ηπειρο στήν Σύνοδο Κορυφής
Τ0ύΒθ.ΙΙΙΙέτρου
Η ΗΜΕΡΑ σήμερα είναι σημαντι-
κή. Οί Εύρωπαί0Ι ήγέτες συζητούν
(έστω μέ τηλεδιάσκεψη) Τήν περαι-
Τέρω διεύρυνση Τής ΕΕ. Τήν διεύ-
Βαλκάνια. δύο
χώρες γιά Τίς όποιες ή Έλλάς έχει
ζωτικό ένδιαΦέρον άλλά άπό Τίς
όποίες άντιμετωπίζει έχθρότητα καί
άπειλές. Ομιλούμε γιά Τήν Αλβανία
Τά Σκόπια. Δύο Oi
έπιδεικνύ0ιΔν ένανΤΙ της Έλλάδος
άλαζονιΚή συμπεριφορά, έρμηνεύ-
ΤΗΣΗΜΕΡΑΣ
οντας κάθε Κίνηση καλής θελήσε-
ως των Αθηνών ώς άπόδειξη άδυ-
ναμίας .
Αδυναμία θεωρούν τά Σκόπια
ότι ύπογράψαμε Τήν συμφωνία
Πρεσπών . Αδυναμία θεωρεί ή Αλβα-
νία Τήν διστακτικότητά μας νά πα-
ρέμβ0υμε άποφασισΤΙΚά ύπέρ Τών
άδελφων της Βορείου Ήπείρου.
Καί σήμερα ή έλληνική Κυβέρνη-
σις καλείται νά άποδείξει ότι έχουν
λάθος. ΌΤΙ δέν είμεθα ούτε άδύ
ναμ0Ι ούτε άδιάφοροι, Καλείται νά
σταθεί στό ύψος των περιστάσεων
άπέναντι στούς Εύρωπαίους έταί-
ρους καί νά άπαΙΤήσει Τόν σεβασμό
αύτών των δύο Χωρών. άν θέλουν
νά συναινέσουμε στήν εύρωπαίκή
πορεία τους. Καί ίδιαιτέρ-.Ιις ή Αλβα-
ψία πρέπει νά δεσμευθεί σέ δύο το-
μείς. Πρώτον, νά σεβασθεί τούς Bo-
ρειοηπειρώτες. Νά καταργήσει άμέ-
όλο Τό πλέγμα της νομοθεσίας
πού ςίσήγαγε γιά νά δημεύσει Τίς
τού Δημήτρη Καπράνου
Ένας νέος, έπικίνδυνος ρατσισμός
ή Π Τής Δημ0ΚΕΧΙΤί-
ας Κάνει v παραμικρή
στά έθνικά θέματα Τή v
τω V προκατόχων της
, ή ΚΙΙΠΤή
Στεφανόπουλου,
Vti παραλείπει
κανείς άναλΙΠΙΚές ΙΚΤΙΦορές ΤΟΜ.άχ Ισ Τ0ν
"Τά (A , ΚύΠΙΧ>;).
μήν πούμε ΚΙΙί Πα-
Τής Άλβανίας μέ Τήν ΕΕ (Ελλη-
Τσάμηδες). H έπανάληψίς ΤΟΙς
"ή ν σελ. 4
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ
"Ανθος άπ τή σκουριά
τής (σελ 5)
Ή άόρατη πανδημία
τής ΠηλΦάχη (σελ 2)
Ό Αρχιεπίσκοπος άστών...
τού Γ. (σελ 8)
ΤΙ Ιδιωτικοποίηση
Τής εύθύνης
τού Α. Π. Δημόπουλου*
ΕΡΗΜΟΙ δρόμοι, Ούρές στά Κατα-
στήματα, έλεγχοι μετακινήσεων, τη-
λεοράσεις πού μιλούν μονοφωνικά
γιά Τήν "άναγκαιότητα„ Τών δεινών
μας —σάν κομμουνισμός μού άκού-
γεται καί δέν είμαι καθόλου εύΤΙΙΧής
πού τό ζώ. Καί όφείλω νά διαφωνήαο
μέ όσους έξωραϊζ0υν μία Τέτοια Κα-
τάσταση εύκαιρία νά έπιδείξ0υ-
με "πατριωτισμό". Δέν ξέρω, μπορεί
καί νά στέκει μαρξιστική διαλεκτι-
κή άλλά σέ έμένα θυμίζει Τό Σωκρατι-
κανείς Τήν
άσθένεια μέ Τήν λογική, ότι τού δίνει
Τήν εύκαιρα νά βρείΤό φάρμακο! Θά
Συνέχεια 3
την ψάχνετε
στο περίπτερο!
η έρνοιγιε στο σπίτι σας
Οα.Ιλλεκηκός
στήν
&VtO 65
ΥΙά TTp-
στή-
ριξη
ΤΤOΙά
έβδομη-
χρή-
σιμος έναν
Ενσκήψει δ πρίν
κάποια χρόνια καί νά εύρι-
Τόν
ρι στά 69 του χ#νια, πά-
σχοντα καί νά άφηιην
γιά ζήσα
Τόν
ΙΌμΙΚά ΤΟΙ
70 T Jl
δηλαδή, νά αχε
στό «ΣωτηρΙΦ
τόν Σεφέρη, στά 70 του,
&ΤΤό
Τόν ΠΕ-
κάποιον
ποιά κριτήρια;
πού
Ταινία
ΣΙΛέχεια στήν σελ. 4
ΕΣ:ΤΙ
του 2020
εετΙ4

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο