Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία για την 29-06-2020

Εστία-29062020

Κατεβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία πατώντας το κουμπί παρακάτωΔιαβάστε το Οπισθόφυλλο της εφημερίδας Εστία

Οπισθόφυλλο Εστία-29062020

Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΧΙΛΛΕΥΣ A. ΚΥΡΟΥ
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
Δευτέρα
29
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέτρου καίΠαύλου άπ0στόλων
Σελήνη 9 ήμερών Ι Ανατολή ήλίου 6.06 — Δύσις 8.52
ΑΤ ΠΚΗ Καλοκαιρία μέ μετρίους καί τοπικά Ισχυρούςάνέμοις. 34βΙ
33β.
Άριθμ. φύλ. 41690
Έτος 1440v
Τιμή 1,50€
ΠΡΩΤΟΦΑΝΙΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ: ΔΙΔΟΥΝ «ΑΣΥΛ0» ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Οί ΗΠΑ άποστέλλουν μήνυμα
στό έλληνικό πολιτικό σύστημα
Ίδιαιτέρως σέ Σαμαρά, Γεωργιάδη, Λοβέρδο — Άναταραχή στόν ΣΥΡΙΖΑ λόγω Παππά
ΠΤήν
κεραυνός i .v οί ΙΙΓΙΑ άπεΦάσισιιν
Novartis
110 335 v
κτούς άπιστο>. τής Εταιρείας) νά
θέσουν ίιπό Τήν προστ«σίΙΙ τοις τοι* τρείς
Πρός
ΠΙΙΝΙΠΧOΙΝ
λο» στο* τρεις μάρτιιρι:ς. Καί γιά Τήν ΦΙ>.
τους κα ί Ι!Ιλλώ
γιά 81 KaaTl-
τοι*
νιστές στά ποινικά άστικά δικαστή-
Μηδενική
προκαταβολή φόρου
ΔΕΝ ΘΑ πληρώσουν προκαταβολή ΙΡό.
γιά 2021 οί κιι
v ζημίες Τών
έπιπτώσι;ων πού είχε στόν τζίρο τοις ό
Σέ ΙΙόνή , κ(ιτιι-
Τό Τής
ότι Τώ
πρόβλημα πρό τού όποίου είρίσκεπιι ό
ι:ΚΤΙΙ
Ktli
Vtlill
Τό ποσοστό τής μειώσεως δέν θά
όριζόντΙ0
τού
OGO ή
έχει κάνει ό τζίφμγς άπό τόν περασμένο
ΜώρΤΙ0, Τό v KF”iJTO μη "Ι
O ΠΕΝΝΙΕΣ
O O ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
O ΠΕΡΙΕΡΓΑ
"ΙΙΙ. Oί
πού ΗΠ Α
ταυτίζονται άπολι κιος μέ τά τρία πρόσωπα
ΤΙΙΙ)Τίζ0ψΤΙΙΙ
τουλάχιστον οί άπό τοι* τρι;ϊς.
παρκτέβη κατόπιν ήμι:0ΙΚΙΙ.
δΙΚΙΙΠΤΙΚών ΚΙ1ί άπέΤΓφ:ψΕ
Τής ΤΙΙΙ ΤόΤητός ΤΟΙς
ή Τής ΝΔ πραΙΙΤΙΚρι
τική πάσχιζε νά ξεκουκκοιώώσε.ι μέ
Τελ Ι Κό tiijV ΚΤΙΤΙΙθέσΕ
ών ΤΟΙς. Τό διάβημα άπέδ<0
H (ΙόΤΙΐη ΥΙά Τίς
έλληνικές ποινικές έξε,λίξεις άπό
τό μ.τονό; δη :
I τοι*
Γεωργιάδη. Ά νΔρέα Λοβέρδο
ΚΙΙί Δ Τ)
μέλος τής
τοι* Δημή-
Τρη
*τι. H δέ δΙΙΙΦθοράς ΚΙΙΤηγΟ-
ρείται ότι «Εστησε» τίς καταθέσεις σέ συ-
νχννόηση μαζί ΤΟΙς.
2. Έπιδιώχθηκε ή άκίμκπςτώνκαταθέ.
Ελλάδα
Τό ο νομικό
λος. Κάτι πού έ.Φέρετο παρκβίΙΙζι: τόν
Ελληνικό νόμο. κι (ΙΙ )Τός ό
στή v ΙΤΙΚή.
3. Έζητήθη ή άκύρωσις Tiiw καταθέσε-
ΤΟΙς γ Ιά
άρχι:ίο μ έ τροπολογία Πού ΠρόΤκινι: ό Τέ.ΙΙ>,
φθη κι ΙΙύτή.
ΚΙΙί ή
ην Υπουργούς. οί ΗΠΑ φέρονται νά δί-
"μένους μάρτυρες. π ρόκΤΙΤ(ΙΙ ήχηρό
Τό ΙΤΙΚό
Μανώλη Κοττάκη
2
Στά άδυτα Τής συντηρητικής παράταξης
ΧΙλΙά&ς TiTT07t
"Ι κοιτά
Τών ΙΠ-ή δυτική
διαδίκτυο. Πέρυσι Τόν Ιούνιο, μήΙΙ5
ή πανδημία πού Ι.λφή
λΚΙ, ή
σέ έΙ- ώ Τής
μήπως Τήν
E]TJi Oi σέ Πλή-
ρη „Κξη
άΙη ιμ7ώΤήσ0υΙ ...
ξαφΙηΚά Kai μόλις
έγκυος! Νόμιζέ Τά κιλά
M K3
στήν της. ή 2 Ι ΝΤΤΙίζη
μιά μέρα Ιά ΙΤ,ΤOΚΟ-
λόγω δΙ1ΤΤώΙ σ ΤήΙ,
Της T&TE δΤΙ 37
KlTi έτοιμη ΙΗ γεννήσει. Αμέσως μετά
Τό dXE κΏΙΌΙ.ΊΚά
σέμά
υ-ι-ήμ Ται4-ηάΙ Λά
γώΙ ΤΙΜδώ. , ό
Τής
15 κιλών. O
μάο
ΗΙΏΙ
στήμ Ι¯ή,
Τών 20
ΔΕΝ ΗΤΑΝ κεραυνός έν αίθρία ή νέα διαφοροποί-
ηση Σαμαρά άπό Τήν στρατηγική Μητσοτάκη στά
έλλην0τ0Ι)ρκιΚά. Πρίν καλέσει Τόν Πρωθυπουρ-
γό νά μήν κάνει διάλογο μέ απειρατές“, ό κύριος
Σαμαράς είχε χαρακτηρίσει "συνθηκολόγηση" μία
άλλη κεντρική έΠΙλ0Υή Μητσοτάκη , Τήν
Tlj)v
γη. Στήν ίδια έΦημερίδατού κυρίου Μαρινάκη, Στήν
πραγματικότητα —έδώ βρίσκεται ή ΠΟΙΟΤΙΚή διαφο-
ρά Τής νέας παρέμβασης άπό Τήν προηγούμενη— ό
πρώην Κλιμακώνει. ύΠ0θέ-
σουμε ότι ό άνασχηματιαμός γιά τόν όποιο έθεσε
βέτο είναι ένα σημαντικό πλήν έσωτερικό μέτωπο
χωρίς διεθνή σημασία. δέν μπορούμε νά πούμε Τό
ίδιο γιά τά έΜηνοτουρκικά Αύτά ένδιαφέρουν τίς
ΗΠΑ Τίς
Δέν μπορούμε νά πούμε έπίσης Τό ϊδΙ0 καί γιά
Τήν Novartis Κύριο ή
όποία είναι έξίσοι) σημαντικό μέτωπο γιά Τήν Άμε-
ρική άν κρίνουμε άπό Τήν πρωτοφανή άπόφασή της
νά παράσχει πολιτικό άσυλο στοάς έν Έλ άδΙ Προ-
στατευόμενους μάρτυρες. Οί έξελίξε ις θά είναι ρα-
γδαίες. Καί όμαχ:! Καί έδω ό κύριος ΣαμαρΟς έμφα-
νίζεται νά έπιθυμεΙ νά Τό πάει μέχρι τέλους. ΈΠΙ-
θυμεΙ. μαθαίνω, Τήν παραπομπή. καταδίκη καί..
φυλάκιση των Παπαγγελόπουλου-Τουλουπάκη-έπί-
κουρων είσαγγελέων. παραπομπή Τσί-
Έπίθεσις στήν Έρμοϋ
μέ βαριοπούλες
Δ ΥΣΤΥΧΩΣ οί καταστηματάρχες τού κέντρου δέν
μόνο
άποιπίΙΙ τουριστών Τήν έντονη κυκλοφοριακή κί-
νηση Τής δρόμων.
κι Τό ά το Τών κιι
τά ΙΈ" ι δια-
Τό ή άσΤΙΑημίΙ1,
δεκάδες κουκουλοφόροι Κραδαίνοντας βαριοπούλες
ΠΙΣ ΗΜΕΡΑΣ
πρα Θά καταθέσει. μαθαίνω. άττοζημίωσης
έπειδή έπληξαν Τήν προσωπικότητά του. Έτοιμά-
ζέΙ, μαθαίνω. μία πολύ σκληρή όμιλία μανιφέστο γιά
Τή Novartis (πού θά δυσκολέψει τόν Πρα)θυττ0υργό)
Τήν όποια σχεδιάζει νά έκφωνήσει στήν Βουλή Τήν
ήμέρα πού θά συζητείται ή παραπομπή Παπαγγε-
ΚΙ Τών
τοι] νόμου.
Ό ξέρει
δέν όρίστηκε κοινοΤΙΚός έΤΤίΤροπος ή Διοικητής Τής
Τραπέζης Τής Έλλάδος λόγω τού βέτο πού έθετΚιν
γιά Τό πρόσωπό του οί κυρίες Μέρκελ— Λαγκάρντ.
Ξέρει πλήρωσε Τά όχι στό ύπερ-Ταμεί0, τό ΣΚΟ-
πιανό, Τό ΦΠΑ στά νησιά, Τίς μονομερείς άποφά-
σεις έναντι τρόικα κ.λττ Ωστόσο αύΤή ή σύγκρου-
ση Σαμαρά μέ Τήν πολιτική Μητσοτάκη σέ πρώτη
άνάΥνωση, κατά βάθος μέ τούς συμμάχους σέ
μιά δεύτερη (έπιλογές τους πολεμά) δέν άφορά σέ
μιά καρέκλα αύΤή Τή φορά. Ο πρώην Πρωθυπουρ-
γόε; έμφανιζεται πολεμά μία συνολική διευθέτη-
ση. Διευθέτηση μέ διακύβευμα Τήν νέα άρχιτεκτο-
νική περιοχή Τής Μεσογείου. Διευθέτηση έπί-
σης μέ άνΤΙΚξίμενο Τήν καταδίκη Τών διεφθαρμέ-
πρακτικών εύρωπαίκών πολυεθνικών ή
Novartis άττό Τό άμερικανικό δημόσιο . Δέν είναι παίξε
Συνέχεια 3
Διείσδυσις τζιχαντιστών
σέ δυτικές ύπηρεσίες
ΔΕΚΑΔΕΣ τζιμιντιστές έκτιμάτΙ1Ι ότι έχο0ν παρει-
τής
1501")
δεκάδες μουσουλμάνοι. (Ιά
Τόν «έ νΤOΠΙσμόη Τήν Τών όΤΤ0ίων
ό άριθμό; τοις πιιραμένει άπροσδΙόριστο;.
Λεπτομέρειες 5
Περισσότερος σεβασμιός στόν Πειραιά παρακαλώ...
Έχεις ώ Μο
μεσημέρι, Εχεις άπολαύ-
κακή Τύχη,
μτΤή Τής ΕΡΤ I ή
στήν σα), τόν
ΚΙ ΕΠΕΙΤα &ΤΤό
Τήν Πα-
τής
όπου ζήσει οι
γονοί σου, γιά Τήν όποια
διαβάσει Εκατοντάδες
βιβλία καί Τήν περπα-
ΤήσΕΙ «πέτρα-πέτρα.. Και
μένεις μέ Τήν Μά.
Ποι% άττό Τήν
άνοιξε Τόν κατάλογο και
στήν
τηάης κι ,
κόλλησα καί δίπλα
ποιαδ οι
δποϊοι κλήθηκαν νά μιλή-
ovv (4 πολύ *τρια Ολη-
νικά
Τήν πόλη),
ή σούπα
στημΙΙ_ Γιά
ΚΚΕ) πού
ή ΤΩΙΙΤόΤης ΤΟΙς. πού
«ΙΙ0λΙΤΙΚό M
Τήν δΙΚΙΙOΤΙΚή
άπόφαση τού New Jersey πού άπιιγορεύει
στήν N ovar1is στό μέλλον νά κάνει σέ
πολιτικούς Πού,
σημαίνει ότι κάποιο Ι
H άπόφασις ά.ιιφέρι:ι
«Στούς δροι ς άναστολής βρίσκεται ή
σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Διάλογο μέ πειρατές
δέν κάνουμε
Ή έλληνο-ιταλική
συμφωνία δέν
άποτρέπει Τήν Τουρκία
τού K. Ν. Σταμπολή*
ΧΩΡΙΣ νά άμφΙβάλλουμε στό παρα-
μικρό γιά Τήν άναγκαιότητα καί χρη-
σιμότητα Τής Έλληνο-Ιταλικης συμ-
φωνίας, πού ύπεγράφη ΟΤίς 9 Ίου-
νίου στήν Αθήνα γιά Τόν καθορισμό
θαλασσίων ζωνών στό Ίόνιο καί Τήν
έπακόλουθη άνακήρυξη ΑΟΖ άπό Τά
δύο κράτη στήν περιοχή. όφείλου-
με νά έπι0ημάνουμε ότι άντίθςοη
μέ Τήν διάχυτη εύφορία πού έπικρά-
τησε σέ όλο Τό πολιτικό φάσμα, ή κί-
νηση αύΤή Τής Αθήνας δέν πρόκειται
νά έπηρεάσει Τήν τουρκική
Συνέχεια 3
σιώοσαςκάθο
πραιήμεσυνάΤΙφ
THMHA

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο